Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Wolontariat,

Wolontariat,

jako zjawisko społeczne, obejmuje swym zasięgiem niemalże wszystkie dziedziny życia. Wolontariat to humanistyczny wymiar wartości człowieka, wyraża się chęcią, wręcz pragnieniem bezinteresownego, dobrowolnego czynienia dobra drugiemu człowiekowi – grupie społecznej – zbiorowości – społeczeństwu. Przybiera on różne postaci: pomocowości, opieki, wspierania, w tym wspierania moralnego i duchowego. Stanowi ważny czynnik edukacyjny w rozwoju wielostronnym człowieka, promuje włączanie się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, zachęca do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego, pozwala na zwrócenie społeczeństwu uwagi na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych lub grup społecznych w wymiarze ogólnopolskim, wpływa na udoskonalenie istniejących lub wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wspierających procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W Polsce pojęcie "wolontariat" nadal kojarzone jest z krótkoterminową działalnością społeczną, mobilizującą wolontariuszy do działań z okazji konkretnego, jednostkowego wydarzenia. Tymczasem w wielu krajach w Europie i na świecie działaniom opartym na stałej zasadzie dobrowolności nadaje się wyjątkowy priorytet. W planach pracy Rady Unii Europejskiej na lata 2011 – 2014 istnieje zapis, że "społeczne walory sportu, a także zdrowie, edukacja i wolontariat będą miały znaczący priorytet". Komisja Europejska wręcz uznaje, iż Wolontariat przyczynia się bezpośrednio do realizacji kluczowych celów polityki UE. Wolontariat jest ważny dla rozwoju i umacniania społeczeństwa obywatelskiego, aktywizowania obywateli (w tym osób ze słabszych grup społecznych), spójności społecznej, solidarności międzypokoleniowej, dialogu międzykulturowego, poprawy umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych oraz kluczowych kompetencji, promowania rozwoju osobistego, rozwiązywania kwestii nierówności płciowych, ograniczenia istniejących barier społecznych, nietolerancji i wszystkich form dyskryminacji, walki z wykluczeniem społecznym.

Należy pamiętać, że idea rozwoju wolontariatu została wpisana w treść wielu ustaw (w tym ministerialnych) i projektów rządowych, które mają być realizowane przez co najmniej kilka ministerstw. Taką sytuację należy "wykorzystać", a działanie organizacji pozarządowych powinno być ukierunkowane nie tylko na "pracę od podstaw", ale jednocześnie na stałą kontrolę efektów zapowiadanych działań rządowych i samorządowych.

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, mając wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu różnorodnych grup wolontariuszy i organizacji ich określonych działań o charakterze doraźnym (okolicznościowym, akcyjnym) podjęła inicjatywę rozpoczęcia stałego cyklu szkoleń w zakresie wolontariatu – głównie w obszarze działań związanych z projektami statutowymi realizowanymi od lat przez Fundację:

  1. sport i szeroko rozumiana aktywność fizyczna;

  2. profilaktyka zdrowotna;

  3. edukacja.

Powyższe zagadnienia są ściśle ze sobą powiązane – zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie.

Aktywność fizyczna należy do najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia, samopoczucie, jakość życia i długowieczność człowieka. Mała aktywność fizyczna jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności związanej z chorobą wieńcową, nadciśnieniem, cukrzycą typu II, astmą, wieloma chorobami psychicznymi, nowotworowymi i in. Według American Heart Association, siedzący tryb życia należy do najważniejszych i niezależnych czynników ryzyka nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca.

Fundacja od wielu lat realizuje działania, które są tożsame z cząstkowymi zadaniami zaplanowanymi w Projekcie złożonym jako wniosek w ramach grantu blokowego szwajcarsko – polskiego programu wsól pracy. Swoista "trwałość" tych działań i potrzeba ich kontynuowania jest już wyraźna i dostrzegalna. Stąd idea przygotowanego Projektu, ujmującego problem wolontariatu całościowo, w formule systematycznego rozwoju, zaplanowanego na wiele lat wydaje się być aktualna. Zakończenie Projektu w odniesieniu do wybranych grup docelowych nie oznacza, że należy zadanie traktować jako zakończone. Wręcz przeciwnie, przygotowanie określonych grup "wyedukowanych" wolontariuszy stanowi bazę wyjściową do kontynuacji celów Projektu, który, przy udziale nowych "liderów" wolontariatu, musi (i będzie mógł) być rozwijany w coraz szerszym wymiarze. Fundacja może się pochwalić dokonaniami w zakresie szkoleń pojedyńczych grup wolontariuszy w latach ubiegłych, natomiast aktualny Projekt obejmie dużo większy zasięg.

Projekt, został skonstruowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym tak, aby wypełnić i zrealizować wszystkie powyższe cele i założenia określone w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, uzasadniając tym samym potrzebę jego wdrożenia. Głównym obszarem tematycznym Projektu będzie, co prawda, "Edukacja obywatelska" (takie zagadnienia, jak kampania, programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych m.in. portal internetowy, publikacje informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne skierowane do wolontariuszy i liderów wytypowanych do szkolenia, tworzenie programów służących rozwijaniu postaw obywatelskich i edukacji wśród studentów i młodzieży szkolnej, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelem a tymi instytucjami, a także szeroko rozumiane poradnictwo obywatelskie i in.), ale często zazębiająca się z obszarem "Działania kontrolne" (obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym, monitoring obietnic wyborczych itp.) poprzez stworzenie wyspecjalizowanych struktur i działań niezależnych od władz publicznych – aczkolwiek często realizujących wspólnie z nimi lub w sposób uzupełniający, poszczególne elementy Projektu.

Zaplanowane działania

Zorganizowanie kilkumiesięcznych cyklów szkoleń poprzez profesjonalnie przygotowany system edukacyjny (m.in. szkolenia stacjonarne i zdalne – internet, konferencje i warsztaty terapeutyczne, opracowanie i druk publikacji informacyjno-edukacyjnych, budowa internetowego portalu szkoleniowo-informacyjnego i in.), w oparciu o wielospecjalistyczną kadrę profesjonalistów (naukowców, wykładowców, lekarzy i praktyków – trenerów i działaczy sportowych) współpracującą od lat z Fundacją, stały kontakt, doświadczenie i wsparcie merytoryczne ze strony zagranicznych partnerów Projektu – pozwolą na zrealizowanie w pełni zakładanych zadań.

Dla właściwej realizacji zadania niezbędny jest zakup i wykorzystania określonego sprzętu, a także zaangażowanie znaczącej liczby osób (w tym wolontariuszy) na stałe współpracujących z Fundacją.

Wyedukowani, dzięki udziałowi w naszym Projekcie, "liderzy" posiądą niezbędną wiedzę na temat znaczenia wolontariatu nie tylko "czysto sportowego", ale także będą mogli wykorzystać tę wiedzę w praktycznej realizacji promocji aktywności fizycznej w aspekcie profilaktyki tzw. chorób cywilizacyjnych.

__________________________________________________________________________________

Do współpracy w charakterze WOLONTARIUSZA przy realizacji założeń i celów Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej pod hasłem    AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB  CYWILIZACYJNYCH zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych – którym zaprezentowane powyżej idee są (lub mogą się stać) bliskie.


Facebook