Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Informacje ogólne

Informacje ogólne

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, przy udziale licznych naukowych towarzystw medycznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnego Ośrodka Sportu, a także wielu instytucji i orga­nizacji rządowych i pozarządowych zainicjowały w roku 2012 Ogólnopolską Kampanię Informacyjno-Edukacyjną mającą na celu poprawę świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych (m.in. schorzeń kardiologicznych, ortope­dycznych, astmy, cukrzycy, nowotworów, chorób układu hormonalnego, nerwowego i in.). Odpowiednio stosowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie życia człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe organizmu. W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać zwiększona aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia oraz zapobieganiu różnym chorobom i skutecznym ich leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez przedstawicieli świata medycznego (w tym lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i innych pracowników służby zdrowia), ani przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej decydujących o przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych pacjentów. Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY CYWILIZACYJNE, ICH PRZEBIEG I STATYSTYKA ŚMIERTELNOŚCI POZOSTAJĄ OD LAT W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z UDERZAJĄCO NISKIM POZIOMEM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA!
Czas rozpoczęcia Kampanii jest to rok, w którym odbędą się dwie wielkie imprezy sportowe skupiające na sobie uwagę całego świata – Igrzyska Olimpijskie w Londynie i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a ponadto jest to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Związany z tym wzrost zainteresowania sportem w Polsce mogą sprawić, że atmosfera sportu i promowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie powinny w znaczący sposób wpłynąć na skuteczność upowszechniania zdrowego i aktywnego trybu życia. Osiągnięcie tego celu będzie najważniejszym sukcesem Kampanii, nie tylko w wymiarze naukowym, ale przede wszystkim w aspekcie praktycznym i prospołecznym.

Ogólnopolska Kampania Informacyjno-Edukacyjna skierowana jest głównie do środowisk medycznych (w tym lekarzy większości specjalności, naukowców, pielęgniarek szkolnych, pracowników resortu zdrowia) i sportowych (trenerów, działaczy sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego), ale obejmuje także szeroko pojętą akcję popularyzacji zagadnień aktywnej ochrony zdrowia w społeczeństwie – od wieku dziecięcego do późnej starości.
Podsumowaniem Kampanii będzie Konferencja Naukowo – Szkoleniowa zorganizowana pod hasłem: "Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych", która odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada 2012 r. Wiodącymi elementami Konferencji będą sesje naukowe zatytułowane:

  1. "Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji WHO  (Światowej Organizacji Zdrowia)"; (program ramowy)

  2. "Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, epidemiologia, rola aktywności fizycznej (sport wyczynowy i rekreacyjny) w przebiegu procesu chorobowego, współczesne zasady rozpoznawania, diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego – połączone z kursami i warsztatami praktycznymi, z wykorzystaniem zdobyczy telemedycyny – będzie jednym z ostatnich w bieżącym roku, znaczących, ogólnopolskich wydarzeń naukowych poświęconych kompleksowemu leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu, w którym wezmą udział specjaliści ortopedii i traumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny sportowej, diagnostyki obrazowej, a także lekarze pozostałych specjalności zaintere­sowani tą problematyką" (program ramowy)

  3. "Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki" – połączona z Galą Sportów i Sztuk Walki (program ramowy)

Organizatorzy Kampanii dysponują ogromnym potencjałem wielospecjalistycznej wiedzy medycznej, a osoby zaanga­żowane w realizację projektu to najwybitniejsi specjaliści z kraju i zagranicy, którzy mogą i chcą tę wiedzę kreować i propagować, nie tylko w środowisku medycznym, ale przede wszystkim w społeczeństwie.

 

 

Prezes Zarządu
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

dr n. med. Wiesław Tomaszewski


Facebook