Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Baza wiedzy  >  Abstrakty prac naukowych

Abstrakty prac naukowych

Baza wiedzy Pokaż wszystkie →

Tourist activity among urban singles in view of socio-demographic factors

Napisany 2443 dni temu

Elżbieta Biernat1, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk2 1 Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland 2 Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland ABSTRACT Aim of Study. Evaluation of urban singles’ tourist activity in view of socio-demographic factors. Material and Methods. The study involved 598 randomly selected singles from Warsaw and Poznań. They represented six socio-occupational groups. The relationship between [...]

Więcej →

Uczestnictwo w sporcie wyczynowym i w sporcie dla wszystkich mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup. Participation in competitive sport and sport leisure among working inhabitants of Warsaw based on selected groups.

Napisany 2443 dni temu

Elżbieta Biernat1, Małgorzata Tyburcy2, Antoni K. Gajewski2 1 Szkoła Główna Handlowa, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 2 Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Adres do korespondencji: Elżbieta Biernat, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel.: 22 6653839, fax: 22 849 5312, e-mail: elzbieta.biernat@sgh.waw.pl Streszczenie Wprowadzenie. Celem pracy było przedstawienie aktywności sportowej różnych [...]

Więcej →

Socio-Demographic and Leisure Activity Determinants of Physical Activity of Working Warsaw Residents Aged 60 to 69 Years

Napisany 2443 dni temu

by   Elżbieta Biernat 1 , Paweł Tomaszewski 2 1 – Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland 2  – University of Physical Education, Warsaw, Poland The purpose of the study was to assess factors determining physical activity in persons at the age of 60-69 years in an urban area. The study included 262 working residents [...]

Więcej →

 

Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Baza wiedzy  >  Abstrakty prac naukowych

Medycyna Sportowa (więcej na www.medsport.pl/czasopisma/)

Wydania nr 2/2012 i 3/2012 zostaną poświęcone w całości tematyce przewodniej Kampanii, tj. "Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych".

Prezentujemy wybrane, spośród 19 przygotowywanych do publikacji, prace naukowe (streszczenia), w których zbadano i oceniono wybrane grupy wiekowe (od dzieciństwa do późnej starości), zawodowe i społeczne (m.in. sportowców, studentów, pracowników hipermarketów, pensjonariuszy domów pomocy społecznej i in.) Polaków pod względem poziomu aktywności fizycznej.

Wyniki i wnioski z publikowanych artykułów naukowych stanowią w pełni wiarygodne potwierdzenie, często wykorzystywanej i upowszechnianej w Kampanii zależności:

Odpowiednio dawkowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju człowieka to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe ustroju. W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać zwiększona aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia, prewencji rozlicznych chorób i skutecznym ich leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez lekarzy (specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu) i pozostałych pracowników służby zdrowia, urzędników państwowych decydujących o przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych pacjentów. Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że zapadalność na choroby cywilizacyjne, ich przebieg i statystyka śmiertelności pozostają od lat w ścisłej korelacji z uderzająco niskim poziomem aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa!

Baza wiedzy Pokaż wszystkie →

Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni wyższych a ruchomość kręgosłupa. Physical activity of students of selected universities and spine mobility.

Napisany 2468 dni temu

Skrócony tytuł: Aktywność fizyczna studentów a ruchomość kręgosłupa Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, postawa ciała, ruchomość kręgosłupa Key words: physical activity, body posture, spine mobility   Streszczenie Wstęp. Celem podjętej pracy jest zbadanie i określenie zmian w ruchomości kręgosłupa studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz czy ilość czasu poświęcanego na aktywność [...]

Więcej →

Poziom aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego a zalecenia aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Physical and health education students level of physical education and recommendations in the prevention of lifestyle diseases.

Napisany 2468 dni temu

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, choroby cywilizacyjne Key words: physical activity, civilization diseases   Streszczenie Wstęp. Celem badań była charakterystyka aktywności fizycznej studentów o wyższej niż przeciętna wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej i żywienia w promocji zdrowia i prewencji chorób. Materiał i metody. Badaniem objęto młodzież akademicką dwóch uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu [...]

Więcej →

Aktywność ruchowa a profil ryzyka sercowo-naczyniowego u starszych kobiet zamieszkałych w środowisku domowym. Physical activity and cardiovascular risk profile in older community-dwelling women.

Napisany 2468 dni temu

Tytuł skrócony: Aktywność ruchowa a profil ryzyka sercowo-naczyniowego Abbreviated title: Physical activity and cardiovascular risk profile Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cholesterol, trójglicerydy, glukoza Key words: physical activity, hypertension, ischemic heart disease, cholesterol, triglycerides, glucose   Streszczenie Wstęp: Choroby układu krążenia są najważniejszą przyczyną umieralności osób starszych. W piśmiennictwie relatywnie niewiele [...]

Więcej →

Stopień sprawności funkcjonalnej a aktywność ruchowa u osób starszych. Functional abilities and physical activity among the elderly.

Napisany 2468 dni temu

Tytuł skrócony: Sprawność funkcjonalna a aktywność ruchowa u osób starszych Abbreviated title: Functional abilities and physical activity among the elderly Słowa kluczowe: osoby starsze, pedometr, aktywność ruchowa, ADL, IADL, TUG Key words: elderly, pedometer, physical acivity, ADL, IADL, TUG   Streszczenie Wstęp: Jednym z głównych wyznaczników niezależności funkcjonalnej wśród osób starszych jest aktywność ruchowa. Zgodnie [...]

Więcej →

Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży warszawskiej w pływaniu.

Napisany 2468 dni temu

Słowa kluczowe: Uczestnictwo w pływaniu, uwarunkowania, młodzież, Warszawa   Streszczenie Wstęp: Pływanie może uprawiać każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Korzyści jakie przynosi dla rozwoju psychofizycznego człowieka, skłaniają do upowszechnienia tej formy w społeczeństwie. Konieczne jest jednak poznanie uwarunkowań uczestnictwa w tej dyscyplinie. Dlatego celem pracy jest ocena związków występujących między uczestnictwem warszawskiej młodzieży [...]

Więcej →

Ocena wybranych cech budowy somatycznej i narządu ruchu sportowców z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. The assessment of selected somatic traits and motor organs at sportspeople suffering from spine pains.

Napisany 2468 dni temu

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, przeciążenie, mikrourazy, zaburzenie równowagi stawowo-mięśniowej Keywords:  spine pain, overloading , microinjuries,  neuromuscular balance disorders   Streszczenie: Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są częstym problemem w grupie sportowców. Przyczyn ich występowania dopatruje się w nadmiernym przeciążaniu narządu ruchu, specyficznym dla każdej dyscypliny sportu. Celem pracy jest porównanie wybranych cech budowy somatycznej i narządu [...]

Więcej →

Narciarstwo zjazdowe jako forma adaptowanej aktywności fizycznej osób starszych. Downhill Skiing as a Form of Adapted Physical Activity of the Elderly.

Napisany 2468 dni temu

Streszczenie Zjawisko starzenia się społeczeństw stało się powszechne w krajach dobrze rozwiniętych i stanowi z jednej strony ogromny sukces medycyny i cywilizacji, ale z drugiej poważne wyzwanie dotyczące miejsca i roli osób starszych w społeczeństwie. Średnia życia wzrosła w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat o 4,3 lat i wynosi obecnie 71 dla mężczyzn i [...]

Więcej →

Znajomość zasad i zachowania prozdrowotne w zakresie higieny jamy ustnej w grupie osób zawodowo uprawiających sport. The familiarity with the rules and pro-health actions in oral hygiene of the professional sportsmen.

Napisany 2468 dni temu

Słowa kluczowe: nawyki higieniczne, stan zdrowia jamy ustnej, higiena jamy ustnej, sport, profilaktyka. Key words: hygienic habits, oral health status, oral hygiene, sport, prevention.                                                                                                      Streszczenie   Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena stanu higieny jamy ustnej wybranych grup sportowych, jak również wpływu regularnych wizyt kontrolnych na stan jamy ustnej sportowców. Materiał i metody. Badanie [...]

Więcej →

Facebook